Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Tags: "triet li giao duc"

Triết lí giáo dục của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: NHÂN VĂN - KHAI PHÓNG - HỘI NHẬP

Triết lí giáo dục của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: NHÂN VĂN - KHAI PHÓNG - HỘI NHẬP

Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã ký quyết định số 2042/QĐ-ĐHSPHN2 ban hành

11/10/2022