Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở CHÂU Á NĂNG ĐỘNG

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở CHÂU Á NĂNG ĐỘNG

Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục đại học ở châu Á năng động lần thứ nhất (IHEDA lần thứ nhất): QUỐC TẾ

01/07/2022

Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học, năm học 2021 - 2022

Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học, năm học 2021 - 2022

     Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022, Hội thảo Khoa học Sinh viên khoa Hóa học đã được tổ chức thành

23/05/2022

Hội thảo Khoa học

Hội thảo Khoa học "Giáo dục STEM trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018"

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022, ngày 31 tháng 12 năm 2021, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/01/2022

Hội thảo Khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2020-2021

Hội thảo Khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2020-2021

Khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo Khoa học sinh viên năm học 2020-2021 dưới hình thức trực tuyến.

02/06/2021