Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 7, năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 7 NĂM 2021

1. DANH SÁCH CÁC SEMINA ĐÃ ĐĂNG KÍ (đã gửi ngày 02/07/2021)

 Tổ Hóa hữu cơ

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Xemina kết quả đề tài KHCN cấp cơ sở: Thiết kế một số chủ đề STEM và vận dụng trong dạy học hóa học lớp 11, 12 ở trường trung học phổ thông.

Báo cáo về kết quả nghiên cứu 04 chủ đề STEM vận dụng trong dạy học lớp 11, 12

Chu Anh Vân

8h ngày 16/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

Tổ Vô cơ – Đại cương

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

1

Seminar Đề cương môn học học phần “Khoa học Tự nhiên 2” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Vật lý bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Khoa học Tự nhiên 2” bằng Tiếng Anh. 

Đăng Thị Thu Huyền

8h, ngày 23/07/2021

Văn phòng khoa Hóa học

(P.2.06 nhà A4)

Hoặc online

(https://meet.google.com/hdj-ubpc-ecq?authuser=0)

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

2

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của vật liệu Al2O3: (Cr3+, Mn4+) ứng dụng trong đèn LED chuyên dụng cho nông nghiệp.

SEMINAR ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ ƯU TIÊN, MÃ SỐ: C.2020-SP2-03.

- Trình bày tổng quan về Al2O3 pha tạp Cr3+, Mn4+ và đồng pha tạp Al2O3: Cr3+, Mn4+.

- Chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu Al2O3 pha tạp Cr3+, Mn4+ và đồng pha tạp Al2O3: Cr3+, Mn4+.

- Báo cáo sản phẩm đạt được của đề tài.

Nguyễn Văn Quang

10h, ngày 23/07/2021

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

Tổ Hoá phân tích

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Phân huỷ quang xúc tác RB21 bằng ánh sáng nhìn thấy sử dụng hạt nano ZnO pha tạp Fe3+

Báo cáo các kết quả nghiên cứu đề tài khoa học SV.2020.SP2.05

Nguyễn Thị Hạnh

8h30 ngày 6/7

online

Thành viên tổ PT + mọi người quan tâm

n định danh sách phần I có 04 semina.  

2. DANH SÁCH CÁC SEMINA ĐĂNG KÍ BỔ SUNG

Tổ Vô cơ – Đại cương

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

1

Seminar Đề cương môn học học phần “Hóa học phức chất” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Hóa học phức chất” bằng Tiếng Anh.  

Hoàng Quang Bắc

14h, ngày 19/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

2

Seminar Đề cương môn học học phần “Hệ thống lý thuyết hóa vô cơ và vận dụng trong giảng dạy phổ thông” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Hệ thống lý thuyết hóa vô cơ và vận dụng trong giảng dạy phổ thông” bằng Tiếng Anh.  

Hoàng Quang Bắc

16h, ngày 19/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

3

Seminar Đề cương môn học học phần “Hóa học đại cương 1” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Hóa học Đại cương 1” bằng Tiếng Anh. 

Đăng Thị Thu Huyền

8h, ngày 21/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

4

Seminar Đề cương môn học học phần “Hóa học đại cương 2” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Hóa học Đại cương 2” bằng Tiếng Anh. 

Đăng Thị Thu Huyền

10h, ngày 21/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

5

Seminar Đề cương môn học học phần “Hóa học phi kim” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Hóa học phi kim” bằng Tiếng Anh. 

Nguyễn Văn Quang

14h, ngày 21/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

6

Seminar Đề cương môn học học phần “Hóa học kim loại” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Hóa học kim loại” bằng Tiếng Anh. 

Nguyễn Văn Quang

16h, ngày 21/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

7

Seminar Đề cương môn học học phần “Hóa học vật liệu” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Hóa học vật liệu” bằng Tiếng Anh.  

Hoàng Quang Bắc

13h, ngày 22/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

8

Seminar Đề cương môn học học phần “Hóa học nguyên tố hiếm” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Hóa học nguyên tố hiếm” bằng Tiếng Anh.  

Hoàng Quang Bắc

15h, ngày 22/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

9

Seminar Đề cương môn học học phần “Thực hành hóa vô cơ” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Thực hành hóa vô cơ” bằng Tiếng Anh. 

Nguyễn Văn Quang

14h, ngày 23/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

10

Seminar Đề cương môn học học phần “Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ” bằng Tiếng Anh.  

Nguyễn Văn Quang

16h, ngày 23/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

11

Seminar Đề cương môn học học phần “Những vấn đề cơ bản trong hóa học vô cơ” giảng dạy cho hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh

Báo cáo đề cập đến việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung giảng dạy học phần “Những vấn đề cơ bản trong hóa học vô cơ”bằng Tiếng Anh.   

Nguyễn Văn Quang

14h, ngày 29/07/2021

Online

 

Giảng viên tổ VC-ĐC; và

 mọi người quan tâm

TỔ PPDH

STT

Tên CHỦ ĐỀ

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Đề cương học phần The traditional and modern teaching methods in teaching Chemistry in high schools”

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phần The traditional and modern teaching methods in teaching Chemistry in high schools”

PGS.TS Đào Thị Việt Anh

8h00 ngày 19/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

2

Đề cương học phần “General issues of chemical teaching methods”

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phần“General issues of chemical teaching methods”

TS. Kiều Phương Hảo

10h00 ngày 19/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

3

Đề cương học phầnApplying information technology in teaching chemistry”

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phần Applying information technology in teaching chemistry”

TS. Chu Văn Tiềm

13h30 ngày 19/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

4

Đề cương học phầnPedagogical practice on teaching chemistry”.

 

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phầnPedagogical practice on teaching chemistry”.

ThS. Nguyễn Văn Đại

15h30 ngày 19/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

5

Đề cương học phầnDeveloping the Chemistry program in high school”.

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phần Developing the Chemistry program in high school”.

PGS.TS. Đào Thị Việt Anh

8h00 ngày 20/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

6

Đề cương học phầnActive teaching methods and techniques in teaching Chemistry at high school”.

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phầnActive teaching methods and techniques in teaching Chemistry at high school”.

TS. Kiều Phương Hảo

10h00 ngày 20/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

7

Đề cương học phầnUsing experiments and technical devices in teaching chemistry at high school”.

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phầnUsing experiments and technical devices in teaching chemistry at high school”.

TS. Chu Văn Tiềm

13h30 ngày 20/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

8

Đề cương học phầnEnvironmental education through teaching chemistry at high school”.

 

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phầnEnvironmental education through teaching chemistry at high school”.

 

ThS. Nguyễn Văn Đại

15h30 ngày 20/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

9

Đề cương học phầnExamining and evaluating students in teaching chemistry according to the quality and capacity development orientation”.

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phầnExamining and evaluating students in teaching chemistry according to the quality and capacity development orientation”.

PGS.TS. Đào Thị Việt Anh

8h00 ngày 26/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

10

 Đề cương học phầnSTEM Education in teaching chemistry at high school”.

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phầnSTEM Education in teaching chemistry at high school”

TS. Kiều Phương Hảo

10h00 ngày 26/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

11

Đề cương học phầnNatural science teaching method at junior high school”.

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phầnNatural science teaching method at junior high school”.

TS. Chu Văn Tiềm

13h30 ngày 26/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

12

Đề cương học phầnDifferentiated teaching in Chemistry at high school”.

Báo cáo trình bày cấu trúc đề cương chi tiết học phầnDifferentiated teaching in Chemistry at high school”.

ThS. Nguyễn Văn Đại

15h30 ngày 26/7/2021

Online

Giảng viên tổ PP; và

 mọi người quan tâm

Tổ Hóa hữu cơ

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Chỉnh sửa đề cương môn học Gernaral and Hydrocarbons

Báo cáo tập trung những bổ sung kiến thức về tài liệu nước ngoài, cân đối lại nguồn tài liệu tham khảo và danh sách giảng viên đảm nhiệm.

Chu Anh Vân

8h ngày 19/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

2

Chỉnh sửa đề cương môn học Chemistry of natural compounds

Báo cáo tập trung những bổ sung kiến thức theo tài liệu cập nhật mới nhất được công bố rộng rãi.

Nguyễn Quang Hợp

10h ngày 19/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

3

Chỉnh sửa đề cương chuyên đề tự chọn food chemistry

Báo cáo tập trung những bổ sung kiến thức về tài liệu nước ngoài, một số thay đổi trong kiểm tra đánh giá.

Nguyễn Anh Hưng

13h30 ngày 19/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

4

Chỉnh sửa đề cương chuyên đề tự chọn Theoretical systematization of organic compound and application in teaching chemistry for students at high school

Báo cáo tập trung những bổ sung kiến thức về tài liệu nước ngoài, bám sát chương trình môn hóa học mới -2018.

Dương Quang Huấn

15h30 ngày 19/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

5

Chỉnh sửa đề cương môn học Nomenclature and terminology of chemical

Báo cáo tập trung những bổ sung kiến thức theo tài liệu cập nhật mới nhất được công bố rộng rãi.

Nguyễn Quang Hợp

8h ngày 20/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

6

Chỉnh sửa đề cương môn học Practice organic chemistry

Báo cáo tập trung những bổ sung kiến thức về tài liệu nước ngoài, một số thay đổi trong kiểm tra đánh giá.

Nguyễn Anh Hưng

10h ngày 20/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

7

Chỉnh sửa đề cương môn học Material chemistry

Báo cáo tập trung những bổ sung kiến thức về tài liệu nước ngoài, cân đối lại nguồn tài liệu tham khảo và danh sách giảng viên đảm nhiệm.

Dương Quang Huấn

13h30 ngày 20/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

8

Chỉnh sửa đề cương môn học Theoretical foundations of organic chemistry

Báo cáo tập trung những bổ sung kiến thức theo tài liệu cập nhật mới nhất được công bố rộng rãi.

Nguyễn Quang Hợp

15h30 ngày 20/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

9

Chỉnh sửa đề cương môn học derivative of hydrocarbon

Báo cáo tập trung những bổ sung kiến thức về tài liệu nước ngoài, một số thay đổi trong kiểm tra đánh giá.

Nguyễn Anh Hưng

8h ngày 21/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

10

Chỉnh sửa đề cương môn học Selective problems of organic chemistry

Báo cáo tập trung những bổ sung kiến thức về tài liệu nước ngoài, cân đối lại nguồn tài liệu tham khảo và danh sách giảng viên đảm nhiệm.

Chu Anh Vân

10h ngày 21/7

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

TỔ PHÂN TÍCH

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Xây dựng đề cương môn học “Các phương pháp cơ bản trong phân tích hóa học” cho hệ đào tạo Cử nhân sư phạm Hóa học bằng tiếng Anh

Xây dựng đề cương môn học “Các phương pháp cơ bản trong phân tích hóa học” bằng tiếng Anh

Vũ Thị Kim Thoa

08h00 ngày 19/07/2021

online

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

2

Xây dựng đề cương môn học “Các phương pháp phân tích lí hóa” cho hệ đào tạo Cử nhân sư phạm Hóa học bằng tiếng Anh

Xây dựng đề cương môn học “Các phương pháp phân tích lí hóa” bằng tiếng Anh

Nguyễn Thị Huyền

10h00 ngày 19/07/2021

online

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

3

Xây dựng đề cương môn học “Hóa học phân tích trong dạy học hóa học phổ thông” cho hệ đào tạo Cử nhân sư phạm Hóa học bằng tiếng Anh

Xây dựng đề cương môn học “Hóa học phân tích trong dạy học hóa học phổ thông” bằng tiếng Anh

Nguyễn Thị Hạnh

16h00 ngày 19/07/2021

online

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

4

Xây dựng đề cương môn học “Cân bằng ion trong dung dịch” cho hệ đào tạo Cử nhân sư phạm Hóa học bằng tiếng Anh

Xây dựng đề cương môn học “Cân bằng ion trong dung dịch” bằng tiếng Anh

Nguyễn Thị Huyền

08h00 ngày 20/07/2021

online

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

5

Xây dựng đề cương môn học “Các phương pháp định lượng hóa học” cho hệ đào tạo Cử nhân sư phạm Hóa học bằng tiếng Anh

Xây dựng đề cương môn học “Các phương pháp định lượng hóa học” bằng tiếng Anh

Nguyễn Thị Hạnh

10h00 ngày 20/07/2021

online

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

6

Xây dựng đề cương môn học “Thực hành hóa học phân tích” cho hệ đào tạo Cử nhân sư phạm Hóa học bằng tiếng Anh

Xây dựng đề cương môn học “Thực hành hóa học phân tích” bằng tiếng Anh

Nguyễn Thị Huyền

08h00 ngày 22/07/2021

online

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

7

Xây dựng đề cương môn học “Đánh giá thống kê trong hóa học phân tích” cho hệ đào tạo Cử nhân sư phạm Hóa học bằng tiếng Anh

Xây dựng đề cương môn học “Đánh giá thống kê trong hóa học phân tích” bằng tiếng Anh

Vũ Thị Kim Thoa

10h00 ngày 22/07/2021

online

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

TỔ HÓA LÝ MÔI TRƯỜNG

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Xây dựng đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh trong lớp học chuyên ngành hóa học và Tiếng Anh chuyên ngành hóa học.

Trình bày các vấn đề cơ bản trong đề cương chi tiết như: Mô tả chi tiết học phần; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra học phần; tài liệu tham khảo; nội dung chi tiết học phần; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra đánh giá.

PGS. TS. Mai Xuân Dũng

13h00¸15h00 ngày 19/7/2021

 

Online

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

2

Xây dựng đề cương chi tiết học phần Hóa học lượng tử; Các phương pháp vật lý nghiên cứu vật liệu rắn.

Trình bày các vấn đề cơ bản trong đề cương chi tiết như: Mô tả chi tiết học phần; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra học phần; tài liệu tham khảo; nội dung chi tiết học phần; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra đánh giá.

PGS. TS. Mai Xuân Dũng

15h00¸17h00 ngày 19/7/2021

 

Online

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

3

Xây dựng đề cương chi tiết học phần Nhiệt động lực học-Động hóa học và xúc tác; Điện hóa học-Hóa keo.

Trình bày các vấn đề cơ bản trong đề cương chi tiết như: Mô tả chi tiết học phần; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra học phần; tài liệu tham khảo; nội dung chi tiết học phần; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra đánh giá.

TS. Nguyễn Thế Duyến

13h00¸15h00 ngày 20/7/2021

 

Online

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

4

Xây dựng đề cương chi tiết học phần Thực hành hóa lý.

Trình bày các vấn đề cơ bản trong đề cương chi tiết như: Mô tả chi tiết học phần; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra học phần; tài liệu tham khảo; nội dung chi tiết học phần; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra đánh giá.

TS. Nguyễn Thế Duyến

15h00¸17h00 ngày 20/7/2021

 

Online

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

5

Xây dựng đề cương chi tiết học phần Ăn mòn và bảo vệ kim loại; Các vấn đề cơ bản của hóa lý.

Trình bày các vấn đề cơ bản trong đề cương chi tiết như: Mô tả chi tiết học phần; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra học phần; tài liệu tham khảo; nội dung chi tiết học phần; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra đánh giá.

TS. Nguyễn Thế Duyến

8h00¸10h00 ngày 21/7/2021

 

Online

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

6

Xây dựng đề cương chi tiết học phần Nhiệt động học ứng dụng; Động hóa học ứng dụng.

Trình bày các vấn đề cơ bản trong đề cương chi tiết như: Mô tả chi tiết học phần; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra học phần; tài liệu tham khảo; nội dung chi tiết học phần; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra đánh giá.

TS. Nguyễn Thế Duyến

10h00¸12h00 ngày 21/7/2021

 

Online

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

7

Xây dựng đề cương chi tiết học phần Hóa nông nghiệp; Hóa môi trường trong giảng dạy hóa học phổ thông.

Trình bày các vấn đề cơ bản trong đề cương chi tiết như: Mô tả chi tiết học phần; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra học phần; tài liệu tham khảo; nội dung chi tiết học phần; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra đánh giá.

TS. Lê Cao Khải

13h00¸15h00 ngày 22/7/2021

 

Online

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

8

Xây dựng đề cương chi tiết học phần Công nghệ xử lý môi trường; Công nghệ xử lý nước.

Trình bày các vấn đề cơ bản trong đề cương chi tiết như: Mô tả chi tiết học phần; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra học phần; tài liệu tham khảo; nội dung chi tiết học phần; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra đánh giá.

TS. Lê Cao Khải

15h00¸17h00 ngày 22/7/2021

 

Online

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

9

Xây dựng đề cương chi tiết học phần Hóa kỹ thuật; Hóa môi trường-Thực hành hóa CNMT.

Trình bày các vấn đề cơ bản trong đề cương chi tiết như: Mô tả chi tiết học phần; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra học phần; tài liệu tham khảo; nội dung chi tiết học phần; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra đánh giá.

TS. Đỗ Thủy Tiên

13h00¸15h00 ngày 23/7/2021

 

Online

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

10

Xây dựng đề cương chi tiết học phần Độc học môi trường; Phân tích môi trường.

Trình bày các vấn đề cơ bản trong đề cương chi tiết như: Mô tả chi tiết học phần; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra học phần; tài liệu tham khảo; nội dung chi tiết học phần; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra đánh giá.

TS. Đỗ Thủy Tiên

15h00¸17h00 ngày 23/7/2021

 

Online

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.Tags:


Bài viết khác