Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 5/2021, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA HÓA HỌC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2021

                                                             KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 5 NĂM HỌC 2020 - 2021

Tổ Hóa hữu cơ

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Epic pen- công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến liên quan đến hình vẽ cấu trúc và biểu thức toán học.

Báo cáo giới thiệu Epic pen một công cụ hữu ích cho giảng dạy trực tuyến, đặc biệt với các nội dung khó minh họa như vẽ công thức cấu trúc hợp chất hữu cơ hay các biểu thức toán học, sơ đồ phản ứng…

Chu Anh Vân

8h ngày 10/5

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

2

Kinh nghiệm viết đề cương môn học bằng tiếng Anh

Báo cáo đề cập tới một số kinh nghiệm trong việc chuyển thể từ tiếng Việt sang tiếng Anh đối với đề cương môn học hướng tới việc giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Nguyễn Văn Anh

– Hoàng Quang Bắc

10h ngày 10/5

online

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

 

TỔ Phân tích

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Phân hủy chất màu RB21 bằng axit pecacbonic

Quy trình, đánh giá khả năng phân hủy RB21 bằng axit pecacacbonic 

Nguyễn Thị Hạnh

09h00 ngày 24/05/2021

P8.05 A4

(online nếu có dịch Covid )

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

 

 

Tổ Vô cơ – Đại cương

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

1

ZnO: Chế tạo và ứng dụng trong lĩnh vực quang xúc tác.

 

- Tổng quan ứng dụng ZnO trong lĩnh vực quang xúc tác

- Phương pháp tổng hợp và tính chất quang xúc trong của vật liệu ZnO không pha tạp và pha tạp Co2+, Fe3+.

Nguyễn Văn Quang

8h, ngày 27/05/2021

 

Phòng 2.06, Nhà A4.

(online nếu có dịch Covid )

2

Thiết kế kế hoạch bài học "Cân bằng hóa học" phát triển năng lực người học.

Báo cáo tập trung thảo luận việc sử dụng Kỹ thuật mảnh ghép trong thiết kế các hoạt động giảng dạy và học tập trong bài học "Cân bằng hóa học".   

Đăng Thị Thu Huyền

10h, ngày 27/05/2021

 

Phòng 2.06, Nhà A4.

(online nếu có dịch Covid )

 

Ấn định có 05 semina                                               

Bài viết khác