Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 4/2022, năm học 2021-2022

 

KẾ HOẠCH SEMINAR - THÁNG 4/2022

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Tổ Hóa hữu cơ

1

Tách chiết alkaloid trong cây quất

- Tổng quan về alkaloid

- Phương pháp chiết alkaloid trong cây quất

Nguyễn Anh Hưng

8h, ngày 27/4/2022

P 9.06 nhà A4

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

Tổ Vô cơ – Đại cương

2

Cơ sở phương pháp hấp thụ phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS và ứng dụng trong nghiên cứu tính chất quang của vật liệu

Báo cáo tập trung vào một số vấn đề:

- Cơ sở lý thuyết phổ UV-VIS

- Ứng dụng UV-VIS trong nghiên cứu tính chất quang của vật liệu.

Hoàng Quang Bắc

13h, ngày 27/04/2022

Online

https://meet.google.com/thu-bfcc-wks?authuser=0&pli=1

 

Thành viên tổ VC+ mọi người quan tâm

3

Thiết kế Kế hoạch bài dạy “Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng”, Hóa học 10 theo định hướng dạy học phân hóa.

Báo cáo tập trung tìm hiểu dạy học phân hóa, các hướng áp dụng dạy học phân hóa và thiết kế một số hoạt động dạy học theo hướng phân hóa.

Đăng Thị Thu Huyền

15h, ngày 27/04/2022

Online

https://meet.google.com/thu-bfcc-wks?authuser=0&pli=1

 

Thành viên tổ VC+ mọi người quan tâm

Tổ Hóa Lí – CN Môi trường

4

Nghiên cứu ứng dụng hệ fenton điện hóa sử dụng điện cực anot bằng vật liệu Ti/PbO2 để xử lý độ màu trong nước rỉ rác

-Tổng quan về nước rỉ rác.

-Nghiên cứu phương pháp xử lý.

Lê Cao Khải

15h00 ngày 27/4/2022

Văn phòng Khoa/Online

https://meet.google.com/rzu-bayk-fdg?hs=122&authuser=0

Thành viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm

Tổ Phân tích

5

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo module chương Cân bằng tạo phức trong học phần Cân bằng ion trong dung dịch

Tài liệu tự học có hướng dẫn theo module chương Cân bằng tạo phức trong học phần Cân bằng ion trong dung dịch

Nguyễn Thị Huyền

09h00 ngày 29/04/2022

Văn phòng Khoa/Online

Link: https://meet.google.com/rch-vpzx-wjj?hs=122&authuser=2

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

Tổ PPDH

6

Seminar tổ PPDH: Vận dụng mô hình Blended Learning trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông

Báo cáo trình bày quy trình vận dụng mô hình Blended Learning trong dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông

Kiều Phương Hảo

9h30, thứ 5, 28/4/2022

Online

https://meet.google.com/boi-dhwp-bny?authuser=1

Giảng viên tổ PP và mọi người quan tâm

 

Ấn định danh sách có 06 seminar.  

                                                                        ThS. Nguyễn Thị Hạnh - Trợ lí khoa học

Bài viết khác