Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 4, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA HÓA HỌC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

                                                        KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 04/2021 NĂM HỌC 2020 – 2021

Tổ Hóa hữu cơ

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu PANi/ bã mía hấp phụ DDT

Tổng quan về vật liệu xử lý môi trường PANi và bã mía, nghiên cứu tổng hợp và hấp phụ DDT bằng vật liệu PANi/ bã mía

Nguyễn Quang Hợp

8h ngày 7/4

Phòng  8.01 nhà A4

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

2

Giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh

Báo cáo đề cập tới một số đề xuất tăng cường hiệu quả của giờ dạy chuyên ngành sử dụng bằng tiếng Anh, cách phân chia thời lượng và lựa chọn dung lượng kiến thức.

Hoàng Quang Bắc

10h ngày 7/4

Phòng  8.01 nhà A4

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

 

 

TỔ HÓA LÝ MÔI TRƯỜNG: Chế tạo vật liệu chuyển hóa năng lượng

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Dung dịch Eutectic: Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong nghiên cứu tổng hợp vật liệu bằng phương pháp điện hóa.

- Cơ sở lý thuyết về dung dịch Eutectic

- Ứng dụng

Nguyễn Thế Duyến

9h30 ngày 7/4/2021

(Thay cho lịch cũ 9h30 ngày 31/3/2021. Lý do thay đổi BCV đi sinh hoạt chuyên môn ở trường PT).

Văn phòng Khoa Hóa học

Giảng viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm.

 

TỔ PPDH

 

STT

Tên CHỦ ĐỀ SEMINA

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Dạy học phần Hóa học hữu cơ trong chương trình môn Hóa học 2018

Báo cáo trình bày một số nội dung liên quan đến việc dạy học về Phổ - một trong những nội dung mới của Hóa học hữu cơ trong chương trình môn Hóa học phổ thông 2018

TS. Nguyễn Anh Hưng

19h30 ngày 07/4/2021

Online

Giảng viên tổ PP; học viên cao học; GV môn Hóa học trường THPT Xuân Hòa và THPT Đa Phúc và

 mọi người quan tâm

 

TỔ PHÂN TÍCH

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo module chương Cân bằng oxi hóa - khử trong học phần Cân bằng ion trong dung dịch

Xây dựng tài liệu tự học cho chương “Cân bằng oxi hóa - khử” trong học phần Cân bằng ion trong dung dịch

Nguyễn Thị Huyền

09h00 ngày 26/04/2021

P8.05 A4

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

 

Tổ Vô cơ – Đại cương

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

1

Phương pháp sol-gel trong nghiên cứu tổng hợp vật liệu.

 

Báo cáo tập trung các vấn đề chính

- Cơ sở lý thuyết phương pháp sol-gel

- Ứng dụng của phương pháp sol-gel trong tổng hợp vật liệu.

Hoàng Quang Bắc

8h00 ngày 28/04/2021

Phòng 2.06, Nhà A4

2

ZnO: Chế tạo và ứng dụng trong lĩnh vực chiếu sáng

Tổng quan về ZnO, các phương pháp chế tạo ZnO không pha tạp và pha tạp. Phương pháp chế tạo và ứng dụng của ZnO không pha tạp và pha tạp Eu3+ trong lĩnh vực chiếu sáng.

Nguyễn Văn Quang

10h00 ngày

28/04/2021

Phòng 2.06, Nhà A4

 

Ấn định danh sách có 07 seminar.

                                                                                                                                                                       

Bài viết khác