Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 3/2022, năm học 2021-2022

 

KẾ HOẠCH SEMINAR - THÁNG 3/2022

NĂM HỌC 2021 - 2022

TỔ HÓA HỮU CƠ

TT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Phương pháp chiết rửa đất bị ô nhiễm

Trình bày tổng quan những nghiên cứu về nội dung xử lý đất ô nhiễm bằng chiết rửa nhằm xử lý các chất gây ô nhiễm trong đất đã sử dụng hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới.

Nguyễn Quang Hợp

28/03/2022

P9.06 nhà A4

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

2

Chất hoạt động bề mặt trong chữa cháy

Báo cáo giới thiệu thành phần của bột chữa cháy, chỉ ra vai trò và nguyên lý của chất hoạt động bề mặt trong dập tắt đám cháy

Chu Anh Vân

28/3/2022

P9.06 nhà A4

Thành viên tổ HC+ mọi người quan tâm

 TỔ VÔ CƠ - ĐẠI CƯƠNG

TT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú 

3

Sử dụng thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành trong dạy hóa học vô cơ (phần kim loại)

Báo cáo tập trung vào một số vấn đề: Sử dụng thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành hóa học; Sử dụng thuật ngữ tiếng anh trong lớp học; Sử dụng thuật ngữ tiếng anh để soạn giáo án

Hoàng Quang Bắc

13h, ngày 23/03/2022

https://meet.google.com/omk-fons-nac?authuser=0&pli=1

Thành viên tổ VC+ mọi người quan tâm

4

Thiết kế KHBD phần chương "Dung dịch", học phần Hóa học đại cương 2 để phát triển năng lực tự học của SV

Thiết kế một KHBD minh họa cho chương "Dung dịch ", học phần Hóa học đại cương 2 để phát triển năng lực tự học của SV

Nguyễn Thị Thu Lan

15h, ngày 23/03/2022

https://meet.google.com/omk-fons-nac?authuser=0&pli=1

Thành viên tổ VC+ mọi người quan tâm

 TỔ HÓA LÝ MÔI TRƯỜNG

TT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian/Link

Địa điểm

Ghi chú

5

Nghiên cứu khả năng xử lý kim loại nặng trong nước thải mạ điện trên mô hình hấp phụ động của vật liệu tổ hợp MnFe2O4/C từ vỏ quả cà phê.

Báo cáo về khả năng xử lý kim loại nặng trong nước thải mạ điện dựa trên mô hình hấp phụ động của vật liệu tổ hợp MnFe2O4/C từ vỏ quả cà phê.

Đỗ Thủy Tiên

15h00 ngày 30/3

 

Văn phòng Khoa/Online

https://meet.google.com/pbn-cmxf-xjz

Thành viên tổ HL-MT và mọi người quan tâm

 TỔ PHÂN TÍCH

TT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

6

Xử lý chất màu reactive yellow 145 (RY145) bằng hệ natribicacbonat và hidro peoxit

Quy trình xử lý chất màu reactive yellow 145 (RY145) bằng hệ natribicacbonat và hidro peoxit

Nguyễn Thị Hạnh

09h00 ngày 25/03/2022

P8.05 A4

Link: https://meet.google.com/sqs-swyz-anq?hs=122&authuser=2

Thành viên tổ Phân tích + mọi người quan tâm

 TỔ PPDH

TT

Tên CHỦ ĐỀ SEMINA

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

7

Seminar tổ PPDH: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông

Báo cáo phân tích vai trò và giới thiệu một số ứng dụng của CNTT trong dạy học Hóa học

ThS. Nguyễn Văn Đại

14h00, thứ 4, 30/3/2022

Online

https://meet.google.com/fvj-oaku-biz?authuser=1

Giảng viên tổ PP

8

Seminar tổ PPDH: Phát triển chương trình môn Hóa học cho SV.

Báo cáo trình bày một số vấn đề phát triển

PGS.TS Đào Thị Việt Anh

9h00, thứ 4, ngày 30/3/2022

Online

https://meet.google.com/ugs-wuei-gsc?authuser=1

Giảng viên tổ PP; sinh viên khoa Hóa học và mọi người quan tâm

 

Ấn định danh sách có 08 semina.   

                                                                                                                                                                                                            Người lập danh sách

Trợ lí khoa học - Nguyễn Thị Hạnh

 

Bài viết khác