Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 2/2021, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA HÓA HỌC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 25 tháng 1  năm 2021

 

                                           KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

 Tổ Hóa hữu cơ

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Kiến thức cơ sở về tinh dầu và ứng dụng tinh dầu trong đời sống

Báo cáo giới thiệu về khái niệm, vai trò, tính chất và phương pháp điều chế tinh dầu. Từ đó hướng tới một số nội dung liên quan với chuyên đề trải nghiệm, thực hành hóa học hữu cơ lớp 11.

Nguyễn Anh Hưng

8h ngày 25/2

Phòng 9.06 nhà A4

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

2

STEM trong chương trình phổ thông mới

Báo cáo trình bày tổng quan về giáo dục STEM, tiến trình hoạt động theo công văn 3089, đồng thời giới thiệu một số ví dụ mẫu áp dụng STEM bài học trong chương trình môn hóa học.

Chu Anh Vân

10h ngày 25/2

Phòng 9.06 nhà A4

Thành viên tổ HC + mọi người quan tâm

 

 

 

Bài viết khác