Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 10, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA HÓA HỌC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

                                            KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 10/2020, NĂM HỌC 2020 – 2021

TỔ HỮU CƠ

  

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Điện di - điểm mới của hóa hữu cơ trong chương trình phổ thông mới

Báo cáo trình bày về cơ sở lý thuyết của hiện tượng điện di, ứng dụng thực tiễn trong môi trường làm việc của các aminoacid. Đồng thời báo cáo cũng đề cập tới việc vận dụng kiến thức điện di trong giảng dạy ở cấp THPT.

Nguyễn Anh Hưng

8h30 ngày 12/10

Phòng 9.06 nhà A4

Thành viên tổ HC và mọi người quan tâm

 

TỔ VÔ CƠ – ĐẠI CƯƠNG

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Sửa đổi và bổ sung ngân hàng đề học phần Hóa học đại cương 1

- Rà soát, lược bỏ một số câu hỏi không phù hợp hoặc đã được thi nhiều lần.

- Bổ xung thêm câu hỏi mới.

- Chỉnh sửa tên gọi các đơn chất và hợp chất hóa học theo hệ thống danh pháp mới.

Nguyễn Thị Thu Lan

13h00 ngày 29/10/2020

Văn phòng khoa Hóa học

(P.2.06 nhà A4)

 

2

Công nghệ nano trong lĩnh vực xử lý môi trường

- Tổng quan công nghệ nano

- Tổng quan công nghệ nano trong lĩnh vực xử lý môi trường

- Kết quả nghiên cứu hệ Fe3O4-ZnO trong xử lý môi trường

Nguyễn Văn Quang

15h00 ngày 29/10/2020

Văn phòng khoa Hóa học

(P.2.06 nhà A4)

 

  

TỔ PHÂN TÍCH

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Sử dụng Mindmap trong dạy học Chương Điện phân (học phần Các Phương pháp Phân tích lý hóa).

- Tổng quan về sơ đồ tư duy mindmap và ứng dụng trong dạy học.

- Ứng dụng sơ đồ tư duy đẻ dạy học Chương điện phân - Hoá học phân tích 3.

Vũ Thị Kim Thoa

8h00 ngày 22/10/2020

P.8.05 nhà A4

 

2

Sửa đổi và bổ sung NHĐ thi học phần Các phương pháp phân tích lý hóa.

- Rà soát, lược bỏ một số câu hỏi không phù hợp hoặc đã được thi nhiều lần.

- Trình bày cấu trúc của đề thi mới.

- Bổ xung thêm câu hỏi mới.

Nguyễn Thị Hạnh

10h00 ngày 22/10/2020

P.8.05 nhà A4

 

 

TỔ HOÁ LÍ – MÔI TRƯỜNG

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Rà soát chỉnh sửa đề cương môn học và bổ sung một số bài tập vào ngân hàng đề môn độc học môi trường.

Rà soát chỉnh sửa đề cương môn học và bổ sung một số bài tập gắn liền với thực tiễn vào ngân hàng đề môn độc học môi trường.

Đỗ Thủy Tiên

9h30 ngày 23/10/2020

Phòng TH Hóa CNMT

 

 

Ấn định danh sách có 06 semina.

Bài viết khác