Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Lịch seminar tháng 1, năm học 2020-2021

 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA HÓA HỌC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 3 tháng 1  năm 2021

                                           KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 1/2021 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỔ PPDH

 

STT

Tên CHỦ ĐỀ SEMINA

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Hóa học ở trường phổ thông.

Báo cáo trình bày một số định hướng kiểm tra đánh giá chương trình môn Hóa học 2018, các phương pháp, công cụ đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học trong chương trình môn Hóa học ở trường phổ thông

      Chu Văn Tiềm

9h00, thứ 2, ngày 11/01/2020

Văn phòng khoa Hóa học

Giảng viên tổ PP; học viên cao học và

 mọi người quan tâm

 

TỔ HÓA LÝ MÔI TRƯỜNG

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Nghiên cứu về chất thải điện tử

Đánh giá chất thải điện tử và phương hướng xử lý

Lê Cao Khải

9h30 ngày 26/1/2021

Phòng TH Hóa CNMT

 

 

Ân định danh sách có 02 semina.                                                                                                             

 

 

Bài viết khác