Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoahoahoc@hpu2.edu.vn

Kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên khoa Hóa học giai đoạn 2017 - 2022 (các đề tài và nhiệm vụ khoa học các cấp)

CÁC ĐỀ TÀI VÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

STT

Tên nhiệm vụ/ Mã số

Loại hình*

Quyết định giao nhiệm vụ

Chủ trì

Cơ quan quản lý

Thời gian bắt đầu, kết thúc

1

Vận dụng mô hình Blended learning trong dạy học phần Hiđrocacbon, Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông

Đề tài KHCN cấp Trường

12/HĐ-KHCN

Nguyễn Văn Đại (Chủ nhiệm đề tài), Đào Thị Việt Anh

Trường ĐHSP Hà Nội 2

01/2018 - 12/2018

2

Vận dụng dạy học dự án theo mô hình blended learning trong dạy học phần Hóa học hữu cơ 11 nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh Trung học phổ thông.

Đề tài KHCN ưu tiên cấp Trường

09-HĐ-ƯT-KH&CN

Nguyễn Văn Đại (Chủ nhiệm đề tài), Đào Thị Việt Anh, Kiều Phương Hảo

Trường ĐHSP Hà Nội 2

9/2020 - 8/2022

3

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu
ZnAl2O4 pha tạp Mn. Mã số: C.2018.09

Đề tài KHCN cấp Trường

09/HĐ-KHCN

Nguyễn Thị Hạnh

Trường ĐHSP Hà Nội 2

2018 - 2019

4

Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang cacbon
ứng dụng phát hiện kim loại nặng. Mã số C.2018-18-04

Đề tài KHCN ưu tiên cấp Trường

04/HĐƯT-KHCN

Đăng Thị Thu Huyền

Trường ĐHSP Hà Nội 2

2018-2020

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc chất điện li đến đặc trưng của pin mặt trời cấu trúc Schottky đảo: FTO/chất điện li/chấm lượng tử PbS/Au-Ag

Đề tài Nafosted

30/HĐQL-Nafosted

Mai Xuân Dũng

Quỹ Nafosted (Bộ KH-CN)

2017-2019

6

Nghiên cứu ứng dụng chấm lượng tử trong phân tích nồng độ kích thích tố human chorionic gonadotropin (hCG)

Đề tài KHCN cấp Bộ

3209/QĐ-BGDĐT

Mai Xuân Dũng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2019-2020

7

Nghiên cứu chế tạo composite chuyển đổi quang học sử dụng chấm lượng tử carbon

Đề tài KHCN cấp Bộ

2190/QĐ-BGDĐT

Mai Xuân Dũng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2022-2024

8

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu thuốc bảo vệ thực vật khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường

Đề tài KHCN Ưu tiên cấp Trường

02/HĐƯT-KHCN

Nguyễn Quang Hợp (chủ nhiệm), Dương Quang Huấn

Trường ĐHSP Hà Nội 2

01/2017 - 12/2017

9

Nghiên cứu chiết tách DDT từ đất ô nhiễm bằng phương pháp không nung đốt

Đề tài KHCN cấp Trường

31/HĐ-KHCN

Nguyễn Quang Hợp

Trường ĐHSP Hà Nội 2

7/2018 - 6/2019

10

Nghiên cứu xử lý dichlorodiphenyl trichloroethane (DDT) bằng phương pháp điện hóa

Đề tài KHCN cấp Trường

09/HĐ-KHCN

Nguyễn Quang Hợp

Trường ĐHSP Hà Nội 2

01/2020 - 12/2020

11

Nghiên cứu quá trình hấp phụ xử lý các hợp chất DDT, DDD, DDE bằng vật liệu gốc polyaniline

Đề tài KHCN Ưu tiên cấp Trường

881/QĐ-ĐHSPHN2

Nguyễn Quang Hợp (chủ nhiệm), Dương Quang Huấn, Nguyễn Xuân Bách

Trường ĐHSP Hà Nội 2

7/2021 - 6/2023

12

Nghiên cứu tính chất điện hóa của điện cực composite Ti/TiO2-PANi-CNTs trong môi trường nước thải nhà máy bia bổ sung glucose.

Đề tài KHCN cấp Trường

11/HĐ-KHCN

Nguyễn Thế Duyến

Trường ĐHSP Hà Nội 2

12/2017-12/2018

13

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của điện cực compozit SnO2-PANi.

Đề tài KHCN cấp Trường

26/HĐ-KHCN

Nguyễn Thế Duyến

Trường ĐHSP Hà Nội 2

9/2020-8/2021

14

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ Mg/Al LDH-zeolite ứng dụng để hấp phụ chất thải hữu cơ khó phân hủy và xử lý amoni trong môi trường nước

Đề tài KHCN cấp Bộ

1812/QĐ-BGDĐT

Nguyễn Thế Duyến

Trường ĐHSP Hà Nội 2

12/2020-12/2021

15

Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn Hóa đại cương 1 của sinh viên khoa Hóa học, trường ĐHSP Hà Nội 2 theo định hướng phát triển năng lực

Đề tài KHCN cấp Trường

19/HĐ-KHCN

Nguyễn Thị Thu Lan

Trường ĐHSP Hà Nội 2

01/2017-12/2017

16

Phát triển năng lực tự học
cho sinh viên Sư phạm Hóa học thông qua dạy học các học phần Hóa học đại cương

Đề tài KHCN Ưu tiên cấp Trường

05/HĐƯT-KHCN

Nguyễn Thị Thu Lan (Chủ nhiệm đề tài), Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt Anh

Trường ĐHSP Hà Nội 2

07/2018-06/2020

17

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học các chuyên đề học tập môn Hóa học 10 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Đề tài KHCN Ưu tiên cấp Trường

425/HĐ-ĐHSPHN2

Nguyễn Thị Thu Lan (Chủ nhiệm đề tài), Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt Anh

Trường ĐHSP Hà Nội 2

07/2021-06/2023

18

Chế tạo phân bón hữu cơ khoáng từ vỏ lạc

Đề tài cấp Cơ sở

28/HĐ- KHCN

Nguyễn Thị Huyền

Trường ĐHSP Hà Nội 2

06/2017-059/2018

19

Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang hệ tinh thể các oxit Cao _MgO -Al2O3 pha tạp ion Cr3+, Mn4+

Đề tài cấp Cơ sở

18/HĐ- KHCN

Nguyễn Thị Huyền

Trường ĐHSP Hà Nội 2

05/2019-05/2020

20

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni(II) trong nước của than hoạt tính biến tính trên  nền vở cà phê. Mã số C.2018.32

Đề tài cấp Cơ sở

32/HĐ-KHCN

Đỗ Thủy Tiên

Trường ĐHSP Hà Nội 2

7/2018 - 10/2019

21

Nghiên cứu khả năng xử lý kim loại nặng Cr(VI) và Ni(II) trong nước thải của vật liệu tổ hợp MnFe2O4/C từ vỏ quả cà phê. Mã số: HPU2.UT-2021

Đề tài KHCN Ưu tiên cấp Trường

422/HĐ-ĐHSPHN2

Đỗ Thủy Tiên

Trường ĐHSP Hà Nội 2

07/2021- 06/2023

22

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnS, ZnO cấu trúc nano và tính chất quang của chúng

Đề tài KHCN Ưu tiên cấp Trường

06/HĐƯT-KHCN ngày 25/5/2017

Nguyễn Văn Quang

Trường ĐHSP Hà Nội 2

06/2017-12/2018

23

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của vật liệu Al2O3: (Cr3+, Mn4+) ứng dụng trong đèn LED chuyên dụng cho Nông nghiệp

Đề tài KHCN Ưu tiên cấp Trường

03/HĐƯT-KHCN ngày 15/1/2020

Nguyễn Văn Quang

Trường ĐHSP Hà Nội 2

01/2020-06/2021

24

Phát triển năng lực xây dựng chương trình nhà trường môn Hóa học cho giáo viên trung học phổ thông

Đề tài KHCN cấp Bộ

5652/QĐ-BGDĐT

Đào Thị Việt Anh (Chủ nhiệm), Chu Văn Tiềm

Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/2019-01/2021

25

Vận dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học phần Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh ở trường Trung học phổ thông

Đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở

03/HĐ-ƯT-KHCN ngày 18 tháng 6 năm 2019

Chu Văn Tiềm (Chủ nhiệm), Đào Thị Việt Anh

Trường ĐHSP Hà Nội 2

5/2019 - 4/2022

Bài viết khác

Chúc mừng đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa Hóa học đạt giải thưởng Euréka lần thứ 25 năm 2023

Chúc mừng đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa Hóa học đạt giải thưởng Euréka lần thứ 25 năm 2023

Vào chiều ngày 26/11/2023, kết quả Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 25 năm 2023

26/11/2023

Đề tài của sinh viên khoa Hóa học đạt giải Nhì - Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên năm 2023

Đề tài của sinh viên khoa Hóa học đạt giải Nhì - Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên năm 2023

Chiều 10/11, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Liên hiệp các Hội

10/11/2023

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học "Thách thức và định hướng việc làm cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học” năm 2023

Vào 14h ngày 25/9/2023 tại Hội trường A1, Khoa Hoá học đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Thách thức và định hướng

26/09/2023

Hội thảo khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2022 - 2023

Hội thảo khoa học sinh viên khoa Hóa học, năm học 2022 - 2023

Vào 9h00 ngày 19 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường 14/8 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Hoá học đã tổ chức

20/05/2023

Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh”

Hội thảo Khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, ngày 29 tháng 12 năm 2022, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/01/2023

Khoa Hóa học tổ chức thành công Hội thảo khoa học cán bộ tháng 12/2022

Khoa Hóa học tổ chức thành công Hội thảo khoa học cán bộ tháng 12/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, vào ngày 29 tháng 11 năm 2022, khoa Hóa học đã tổ chức thành công Hội thảo

04/12/2022

Các nhóm nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khoa Hóa học HPU2

Các nhóm nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khoa Hóa học HPU2

Hoạt động nghiên cứu khoa học đã và đang được quan tâm và đẩy mạnh trong cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Hóa học

27/10/2022